Laji Rakentaminen

406 Sähköasennus

Lajivastaavat

 • Perälä Esko

  Koulutuskeskus Sedu
  esko.perala@sedu.fi
  040 868 2084

 • Suvanto Tomi

  Koulutuskeskus Sedu
  tomi.suvanto@sedu.fi
  040 868 2072

Finalistit


 • Eero Alastalo

  Hyria


 • Paavo Huuskonen

  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto


 • Joonas Jämsä

  Nivalan ammattiopisto


 • Sakari Luukkonen

  Ylä-Savon ammattiopisto


 • Janne Mononen

  Pohjois-Karjalan ammattiopisto


 • Juha-Pekka Mustikkamaa

  Turun ammatti-instituutti


 • William Rautakoski

  Keudan ammattiopisto


 • Tomi Vuorijärvi

  Koulutuskeskus Sedu


 • Kansainvälinen kilpailija Andis Lacis

  Latvia State Education Development Agency


 • Kansainvälinen kilpailija Anton Vlasov

  Russia SPb SBEO VO Petrovsky College

Finaali

Tehtävä 1

Tehtävän yksi tyyppikuvaukset

Tehtävä 2

Tehtävänäsi on asentaa oheisten asiakirjojen mukainen kokonaisuus käyttökuntoon.

Suunnitelma sisältää seuraavat asiakirjat:

 • Työselostus
 • Tasopiirustus
 • Keskuskaavio ja kokoonpanopiirustus
 • Piirikaavio
 • Mittapiirustus
 • Tarkastuspöytäkirja

Aikaa varsinaiseen asennustyöhön on varattu seitsemän tuntia.

Kilpailutehtävän arviointi

Tehtävässä arvioidaan mm:

 • Työ- ja sähkötyöturvallisuus
  • Työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta
 • Käyttöönotto, testaus ja toiminta
  • Käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus
 • Kalusteasennusten oikeat asennusmitat
  • Ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia
 • Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen
  • Johtoteiden suoruus ja kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet
 • Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset
  • Keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkonäkö
 • Asiakaspalvelu ja dokumentointi
  • Loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle
 • Työtavat ja tekniikat
  • Työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely ja käyttö
 • Kestävän kehityksen huomioiminen
  • Tehtävän ja työtapojen ympäristökuormitusten minimoiminen.

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttavat arviointiin.

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytettävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään.

Työselostus

Yleistä
Työhön kuuluu piirustuksissa esitettyjen ryhmien ja niitä syöttävän ryhmäkeskuk-sen asentaminen täyteen käyttökuntoon. Työhön kuuluu valaistus ja pistorasia-ryhmän sekä sähkölämmittimen asentaminen. Valaistusta ohjataan heikkovirtapai-nikkeella. Valaistuksen ohjauksen kytkentä on esitetty piirikaaviossa.

Keskus RK
Kilpailija asentaa piirustusten mukaisen ryhmäkeskuksen. Keskukseen lisätään suunnitelman mukaiset johdotukset. Kaapelien vaippojen päät 10-50mm keskuk-sen sisällä, kaapelien vaippojen kuorinnat samalla tasalla.

Johdot ja niiden varustaminen
Kaapelit ja johdot kiinnitetään alustaansa sekä kouruasennuksena hyvää asen-nustapaa noudattaen. Heikkovirtajohdotuksille on erillinen tila kourussa. Häiriöi-den välttämiseksi eri järjestelmien johdot asennetaan erillisiin ryhmiin, standardin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kourun ulkopuoliset asennukset tehdään pinta-asennuksena. Kiinnitysväli naula- ja ruuvikiinnikkeillä vaaka- ja pystysuorassa asennuksessa on 0,17 - 0,22 m. En-simmäinen kiinnike asennetaan 5...10 cm rasiasta tai kytkimestä tai kojeesta.

Pistorasiaryhmä
Kilpailija lisää johtokouruun piirustuksessa esitetyn pistorasian. Asennuskorkeus ja pistorasian sijoitus on esitetty piirustuksissa. Johdotus tehdään kouruasennukse-na.

Valaistusryhmä
Keskukseen viereen asennetaan valaisin, jonka asennuskorkeudet ja sijoitus on esitetty piirustuksissa. Johdot kiinnitetään naulakiinnikkeillä johtokouruun asti. Va-laistusta ohjataan johtokouruun asennettavasta heikkovirtapainiketaulusta piirus-tusten mukaisesti. Asennukset tehdään hyvää asennustapaa noudattaen. Valaisin asennetaan pinta-asennuksena seinälle.

Sähkölämmitinryhmä
Kilpailija asentaa sähkölämmittimen piirustusten mukaisesti. Lämmittimen asen-nuskorkeus ja sijoittaminen on esitetty piirustuksissa. Valmistajan asennusohjeita tulee noudattaa. Johdot kiinnitetään naulakiinnikkeillä johtokouruun asti. Asen-nukset tehdään valmistajan ohjeita ja hyvää asennustapaa noudattaen. Termo-staatti säädetään 20 asteen huonelämpötilalle.

Johdotus ja kaapelointi
Keskuksen sisäisinä johtimina käytetään ML-johtimia seuraavasti:
230 VAC vaihe: ruskea
230 VAC nolla: sininen
230 VAC suojajohdin: keltavihreä
24 VAC vaihe: musta
24 VAC nolla: sininen

Merkinnät
Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, muuntaja ja rele merkitään keskuk-sen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 2F1 ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK_2F1, mer-kinnässä käytettävä merkintäpantoja.

Asiakirjat
Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä tarkastuspöytäkir-jat.

Käytönopastus
Asiakkaalle annetaan laitteiston käytönopastus.

Toimintaselostus

Pistorasia
Pistorasia on jatkuvatoiminen.

Valaisin
Valaisinta ohjataan painiketaulun (S1-S4) painikkeella S1. Painiketaulun merkki-lamppu palaa kun seinävalaisin on päällä. Painikkeet S2-S4 jäävät varalle.

Kojeiden ja laitteiden sijoittelu
Kojeiden ja laitteiden asennuskorkeudet ja sijoittaminen on esitetty piirustuksissa ja valmistajan asennusohjeissa.

Tehtävä 3

Tehtävänäsi on asentaa oheisten asiakirjojen mukainen kokonaisuus käyttökuntoon.

Suunnitelma sisältää seuraavat asiakirjat:

 • Työselostus
 • Heikkovirtatasopiirustus
 • Tietoverkkokaavio ja IT-osan kokoonpanopiirustus
 • Mittapiirustus

Aikaa varsinaiseen asennustyöhön on varattu neljä tuntia.

Kilpailutehtävän arviointi

Tehtävässä arvioidaan mm:

 • Työ- ja sähkötyöturvallisuus
  • Työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta
 • Käyttöönotto, testaus ja toiminta
  • Käyttöönottotarkastukset mittauksineen, kytkennät, asennusten toimivuus
 • Kalusteasennusten oikeat asennusmitat
  • Ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia
 • Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen
  • Kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet
 • Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset
  • Keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkonäkö
 • Asiakaspalvelu ja dokumentointi
  • Loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle
 • Työtavat ja tekniikat
  • Työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely ja käyttö
 • Kestävän kehityksen huomioiminen
  • Tehtävän ja työtapojen ympäristökuormitusten minimoiminen.

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttavat arviointiin.

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytet-tävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään.

Työselostus

Kohde
Työhön kuuluu piirustuksissa esitettyjen yleiskaapelointiryhmien ja IT-keskusosan RJ45 liittimien kytkennät. Työhön kuuluu piirustuksissa esitettyjen RJ45 pistorasi-oiden asentaminen ja johdottaminen.

Keskus IT
Kilpailija asentaa keskuksen IT-osaan piirustusten mukaiset liittimet.

Johdot ja niiden varustaminen
Datakaapelit tehdään kouruasennuksena hyvää asennustapaa noudattaen. Heik-kovirtajohdotuksille on erillinen johtotila kourussa. Häiriöiden välttämiseksi eri jär-jestelmien johdot asennetaan erillisiin ryhmiin, standardin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Datapistorasiat
Kilpailija lisää johtokouruun piirustuksessa esitetyn RJ45 pistorasiat. Pistorasioiden asennuskorkeudet ja sijoitus on esitetty piirustuksissa.

Kytkennät
Pistorasiat kytketään valmistajan asennusohjeen tyyppi A mukaisesti.

Merkinnät
Pistorasiat merkitään keskuksen kanteen IT-kaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään liitintunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 1.1 ja kojeilla vas-taosoitteilla esim. IT_1.1, merkinnässä käytettävä merkintäpantoja.

Asiakirjat
Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä mittauspöytäkirjat.

Käytönopastus
Asiakkaalle annetaan laitteiston käytönopastus.

Toimintaselostus

Mittaukset
Datapistorasiat asennetaan huoneen yleiskaapelointia varten. Tietolii-kenneverkko mitataan luokka E (CAT 6) siirtotien mukaisesti. Mittauspöy-täkirja liitetään luovutusmateriaaliin.

Kojeiden ja laitteiden sijoittelu
Kojeiden ja laitteiden asennuskorkeudet ja sijoittaminen on esitetty pii-rustuksissa ja valmistajan asennusohjeissa.

Kilpailija tuo tullessaan
- henkilökohtaiset suojavarusteet (mm. turvajalkineet, kypärä, viiltosuojakäsineet ja suojavaatteet)
- sähköasentajan käsityökalut (huom! kaapeliveitsi maakaapelin kuorimista varten, sekä 1/2" vääntiöllä varustettu momenttiavain)
- käyttöönottotarkastusmittari
- tarrakirjoitin ja merkkausvälineet
- sähkökäyttöisen katkaisukoneen käyttö on kielletty (käsisirkkeli tms.)

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite9
Liite10
Liite11

Tuomarit

Seppo Kuusikko, Oulun seudun ammattiopisto
Raimo Tornberg, Kainuun ammattiopisto
Jukka Ollila, Seiverkot Oy
Juha Ali-Tolppa, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Juha Liiten, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Seppo Moisio, Turun ammatti-instituutti
Juhani Prusti
Tapio Tuominiemi, Sähkö Tuominiemi
Mauno Valkama, Insinööritoimisto Mauno Valkama
Vesa Ylinen, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka

Yleiskuvaus kilpailulajista

Sähköasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa, sähköverkostoasennusyrityksissä ja sähköalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla jakeluverkkoasennuksia, kiinteistöjen valaistus- ja laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia, korjausta ja asiakaspalvelutehtäviä.

Kilpailulajin tehtävien sisältö kohdistuu sähköasentajan laaja-alaisen työnkuvan sisältämiin ammattitaitoa mittaaviin työtehtäviin. Tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne mahdollisimman paljon muistuttaisivat todellisia sähköasentajan työtehtäviä.

406_sahkoasenn_1200_1

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät sähköasentajina.

Sähköasennustöissä erityinen paino on turvallisessa työskentelyssä, alaa koskevien säädösten noudattamisessa ja laadullisesti korkeatasoisessa lopputuloksessa. Huomiota kiinnitetään myös työmenetelmiin, piirustusten lukutaitoon, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, sekä yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

 

Lajiohjausryhmä 2016

Esko Perälä, lajivastaava, Koulutuskeskus Sedu, esko.perala@sedu.fi
Tomi Suvanto, varavastaava,Koulutuskeskus Sedu, tomi.suvanto@sedu.fi
Seppo Kuusikko, Oulun seudun ammattiopisto, seppo.kuusikko@osao.fi
Jorma Kärkkäinen, Ylä-Savon ammattiopisto, jorma.karkkainen@ysao.fi
Markku Laaksonen, Stadin ammattiopisto, markku.laaksonen@stadinao.fi
Seppo Moisio, Turun Ammatti-instituutti, seppo.moisio@turku.fi
Kimmo Tiainen, Stadin Ammattiopisto, kimmo.tiainen@stadinao.fi
Raimo Tornberg Kainuun ammattiopisto raimo.tornberg@kao.fi
Seppo Valio, OPH, seppo.valio@oph.fi
Sari Vilen, Stadin Ammattiopisto, sari.vilen@stadinao.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit